Untitled document
Another Language: English
TREBINJE TURIZAM.com
Turistička organizacija Grada Trebinja
home
head
  Untitled document
Izdanja

Turistička organizacija opštine Trebinje izradila je KATALOG, MAPU, PLAN GRADA, TURISTIČKI FILM i RAZGLEDNICE, u cilju bolje promocije grada.

publikacije
 
Kalendar događaja
 
Trenutna dešavanja u gradu, možete provjeriti ovdje. Prikaz svih dešavanja sa kratkim opisom događaja.
kaendar
 
Galerije
 
Untitled document
Turisticka organizacija opštine Trebinje

Osnovana je odlukom SO Trebinje 22. jula 2005. godine u cilju valorizacije, ocuvanja i zaštite turistickih vrijednosti na podrucju opštine Trebinje. Turisticka organizacija opštine Trebinje nosilac je organizacije i promocije turisticke ponude Trebinja. Ova organizacija bazira svoju turisticku ponudu na bogatoj kulturno-istorijskoj baštini, prirodnim resursima, smještajnim kapacitetima, sportskim objektima, lovno-ribolovnim resursima, te prepoznatljivim hercegovackim brendovima.

Djelatnost Turisticke organizacije opštine Trebinje je:
- Izrada programa razvoja turizma i odgovarajucih planskih akata u skladu sa propisom o planiranju i uredenju prostora opštine;
- Unapredenje opštih uslova za prihvat i boravak turista u opštini;
- Usmjeravanje i koordinacija aktivnosti nosilaca turisticke ponude na obogacivanju i podizanju nivoa kvaliteta turistickih i komplementarnih sadržaja i stvaranju atraktivnog turistickog ambijenta na teritoriji opštine;
- Organizovanje turisticke informativno-propagandne djelatnosti, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija od interesa za unapredenje turizma opštine;
- Unapredenje i promocija izvornih vrijednosti (tradicija, obicaji, etnološko blago i dr.) turistickog podrucja kojem pripada opština i stvaranje uslova za njeno korišcenje;
- Saradnja i koordinacija s pravnim i fizickim licima, koja su neposredno ili posredno ukljucena u turisticki promet, radi zajednickog dogovaranja, utvrdivanja i sprovodenja politike razvoja turizma i njegove promocije u okviru sveobuhvatne politike razvoja opštine;
- Promocija, koordinacija i organizovanje kulturnih, umjetnickih, sportskih i drugih priredbi koje pridonose obogacivanju turisticke ponude opštine;
- Organizovanje kongresa i drugih oblika poslovnog turizma;
- Promocija zaštite, održavanja i obnavljanja kulturno-istorijskih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo ukljucivanje u turisticku ponudu;
- Promocija i organizovanje akcija u cilju ocuvanja turistickog prostora, unapredivanja turistickog okruženja i zaštite životne sredine na podrucju opštine;
- Promocija i pomaganje razvoja turizma i u mjestima na podrucju opštine koja nisu turisticki razvijena, a posjeduju odredene nedovoljno afirmisane turisticke potencijale;
- Izrada programa i planova promocije saglasno koncepciji i smjernicama promocije turizma Republike Srpske;
- Organizacija, sprovodenje i nadzor svih radnji promocije turistickog proizvoda opštine u skladu sa godišnjim programom rada i finansijskim planom Turisticke organizacije;
- Vodenje jedinstvenog popisa turista za podrucje opštine radi kontrole naplate boravišne takse i strucne obrade podataka;
- Nedjeljno i mjesecno prikupljanje i obrada podataka o turistickom prometu na podrucju opštine, te prikupljanje i obrada podataka svih drugih pokazatelja bitnih za pracenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadataka;
- Izrada izvještaja o izvršenju zadataka, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i finansijskog plana Turisticke organizacije; - Osnivanje turisticko-informativnih centara za informativno-propagandnu djelatnost opštine u cilju obavještavanja posjetilaca o turistickim, kulturnim i drugim vrijednostima opštine;
- Komercijalni poslovi u okviru osnovne djelatnosti turisticko-informativnih centara, kao što su prodaja suvenira, razglednica, turistickih brošura i publikacija, ulaznica za koncerte, pozorišne i bioskopske predstave, subagentske poslove i druge komercijalne poslove u okviru informativno-propagandne djelatnosti u oblasti turizma;
- Posredovanje u pružanju usluga turistickih vodica;
- Posredovanje u pružanju usluga smještaja (prvenstveno u privatnom smještaju);
- Obavljanje i drugih poslova i radnji od interesa za promociju i razvoj turizma na podrucju opštine u skladu sa zakonom, statutom i zahtjevom osnivaca.